icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Dušanka Lužar Šajt, univ. dipl. ped. prof. soc. / Bachelor of Education, Professor of Sociology


Funkcija: direktorica / Director
Tel: +386 41 331 250
Fax: /

SI

Dušanka Lužar Šajt deluje na področjih razvoja človeških virov, trga dela in zaposlovanja že dobrih dvajset let. Svoje delovne izkušnje je začela pridobivati na Zavodu RS za zaposlovanje v Mariboru kot svetovalka na področju razvoja poklicne kariere ter kot organizatorka usposabljanja in izobraževanja. Za seboj ima dobrih 13 let managerstva na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov, hkrati pa je vse od ustanovitve leta 2000 opravljala tudi dela direktorice Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanove. Tej funkciji se od leta 2013 posveča v celoti. 

V svoji dosedanji karieri je uspešno vodila desetine domačih in mednarodnih projektov ter raziskav s področja razvoja človeških virov, upravljanja z zaposlenimi, trga dela, zaposlovanja, svetovanja podjetjem, socialne vključenosti in socialnega podjetništva, zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, prenosa dobrih praks s področja upravljanja s človeškimi viri in podobno. Med delom nenehno nadgrajuje in širi svoja strokovna znanja. Je imetnica certifikata za svetovalko na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming), pridobljenega pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement, promotorka socialnega podjetništva, e-mentorica za razvoj in izvajanje on-line programov usposabljanja, promotorka ženskega podjetništva – kompetence pridobljene pri Train 2000 UK & Tochar Valley Community Network, Ireland, opravljen pa ima tudi strokovni izpit iz zavarovanja in zaposlovanja za primer brezposelnosti.

EN

Dušanka Lužar Šajt operates in the areas of human resource development, labour market and employment for over twenty years. Her work experience began at Employment Service of Slovenia in Maribor, where she started to work as a consultant in the field of career development as well as organizing training and education. She has more than 13 years of experience in management at the Economic Institute Maribor Ltd., Centre for Human Resources Development. Since the establishment of the Foundation for the improvement of employment opportunities PRIZMA in 2000, she performed the duties of the director of this institution simultaneously. Since 2013 she devotes her whole time to this duty.

In her career she has successfully managed dozens of domestic and international projects and researches in the field of human resources development, management, employees, labour market, employment, consulting firms, social inclusion and social entrepreneurship, health and wellness in the workplace, transfer of good practices in the areas of human resource management and the like. While working she was constantly upgrading and expanding her skills. Ms Lužar Šajt is the holder of a certificate for a counselor in the career development of employees, design and implementation of training programs for companies and employees, with an emphasis on the principle of gender equality (gender mainstreaming), obtained at Akzent - Zentrum für Gleishstellung Zusammenarbeit und regionale and eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. She is also a promoter of social entrepreneurship, e-mentor for the development and implementation of on-line training programs, promoter of women's entrepreneurship - competences acquired in Train 2000 UK & Tochar Valley Community Network, Ireland. She has carried out a proficiency examination in insurance and employment, in the case of unemployment.