icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

SocioLab, Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo

SocioLab, Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo

Namen projekta je vzpostaviti celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskem in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Splošni cilji projekta:

 zagotoviti povezan in celovit ekosistem za podporo razvoju socialne ekonomije v Podravski regiji,

 1. aktivirati in opolnomočiti posameznike in iniciative, da zaženejo socialno podjetniške, zadružne in druge podjetniške podjeme ter ustvarjajo kvalitetna in trajna delovna mesta v sektorju socialne ekonomije,
 2. usposobiti posameznike in iniciative, da razvijajo (družbeno) inovativne produkte (storitve in proizvode), s katerimi prispevajo k višanju kvalitete življenja in k socialni vključenosti v Podravski regiji,
 3. povečati prepoznavnost in pomen socialne ekonomije za družbeni in gospodarski razvoj regije.

 Vrednost projekta: 1.599.869,80 EUR

 • Nosilec projekta: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti PRIZMA, ustanova
 • Trajanje projekta: 1. april 2018 – 31. december 2021

Partnerji v projektu:

 • CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, so.p.
 • PRJ HALO, Podeželsko razvojno jedro
 • Razvojna agencija Slovenske Gorice d.o.o.
 • Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
 • Štajerska gospodarska zbornica
 • Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor
 • Združenje center alternativne in avtonomne produkcije CAAP, so.p.
 • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, so.p.

Spletna stran: https://www.sociolab.si/

Facebook: https://www.facebook.com/sociolab.podravje/

Instagram: https://www.instagram.com/sociolab_podravje/

Twitter: https://twitter.com/sociolabSi

 

SocioLab-Infografika

 

 

 

CERUSI - Družbene inovacije na podeželju Srednje Evrope

Central European Rural Social Innovation – CERUSI – Družbene inovacije na podeželju Srednje Evrope

V projektu CERUSI se bomo osredotočili na razvoj družbenih inovacij, ki odgovarjajo na prepoznane probleme na podeželju na področju Srednje Evrope, pri čemer se bo Fundacija PRIZMA osredotočila na podeželje v podravski regiji. Aktivnosti za prepoznavanje družbenih problemov in iskanje ustreznih rešitev projekt iz mestnih središč seli na podeželje, ker je v tem okolju beg možganov bistveno višji kot v mestnih središčih, prav tako pa ni vzpostavljenih podobnih podpornih mehanizmov kot so pospeševalniki družbenih inovacij, družbeno inovacijski laboratoriji in podobno, ki bi lahko pomagali pri soočanju in reševanju vsakodnevnih problemov, ki pestijo njihovo skupnost. Čeprav je bilo na temo podeželskega razvoja že kar nekaj projektov podprtih s strani Evropske Unije, pa CERUSI pri tem ubira nov, inovativen pristop. Vpeljali bomo ''karavane'' regionalnih družbeno inovativnih laboratorijev v posameznih državah, tako da bomo ljudem na podeželju v njihovih skupnostih omogočili opredelitve njihovih izzivov ter iskanje rešitev zanje na njihovih lokacijah.

CERUSI temelji na orodjih razvitih v drugih projektih pod okriljem EU, ki so bili prav tako osredotočeni na družbene inovacije in socialno podjetništvo. V projektu CERUSI se bodo tako uporabljali spletni moduli usposabljanja (SkyRocket Platform) za socialno podjetništvo in družbene inovacije, ki so bili razviti v projektu Social(i)Makers in so/bodo namenjeni zainteresirani javnosti, inovatorjem in obstoječim (socialnim) podjetnikom. Uporabljen bo priročnik za mentorstvo socialnim podjetnikom, ki je razvit v projektu SENTINEL in ga bodo lahko uporabile tudi druge podporne organizacije. Nenazadnje pa bo CERUSI prav tako dejavno spodbujal uporabo poslovnega modela RAIN-Business model, ki je bil oblikovan v projektu LiveRuR in združuje načela krožnega gospodarstva in socialne vključenosti z najsodobnejšimi modeli razvoja podjetij. Vsi ti elementi skupaj, v mešanici z transnacionalno izmenjavo znanja in izkušenj bodo pomagali podeželskim regijam, da bodo lahko izkoristile lastne potenciale, znanja in izkušnje pri ustvarjanju socialno vključujočega regionalnega podeželskega razvoja.

 • Vrednost projekta: 1.216.819,88 EUR
 • Trajanje projekta: 1. februar 2020 – 31. januar 2022

Spletna stran: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html

Facebook: https://www.facebook.com/Cerusi-Interreg-Central-Europe-103441704584625

Instagram: https://www.instagram.com/cerusi_interreg/

Twitter: https://twitter.com/CerusiEurope

CERUSI-LOGO

IN-EDU »Vključujoče skupnosti prek medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja«

Gre za 24-mesečni projekt, ki ga izvaja 7 evropskih partnerjev. Nosilni partner je iz Italije, ostali partnerji so iz Bolgarije, Francije, Hrvaške in Slovenije. IN-EDU projekt se osredotoča na razvoj dobrih praks v medijski pismenosti in izobraževanju o kritičnem razmišljanju s pomočjo vključujočih neformalnih učnih programov, ki združujejo usposabljanje in dogodke na ravni skupnosti.

Glavni poudarek projekta je okrepiti medijsko pismenost in kritično mišljenje med mladimi (učenci in dijaki). Razvili bomo IN-EDU program, ki vključuje interaktivne dejavnosti na lokalni ravni za spodbujanje sodelovanja učiteljev, staršev in družin ter drugih zainteresiranih strani - s čimer se povečuje ozaveščenost, znanje in kompetence na področju medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja. Projekt želi z delom na lokalni ravni vplivati na širše skupnosti in igrati vlogo pri preprečevanju marginalizacije in neenakosti.

IN-EDU projekt je sofinanciran iz programa Evropske Unije ERASMUS+.

Več o projektu:

http://www.in-eduproject.eu

COVER FB INEDU

Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«

Pasica-KCM

Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na območju Vzhodne Slovenije (KRVS) smo vzpostavili Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«,  kjer bomo v letih 2019 – 2022 mladim med 6. in 19. letom starosti  nudili BREZPLAČNO informiranje, individualno karierno svetovanje ter poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov in učinkovito načrtovanje kariere.

Posamezne aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol za boljšo pomoč mladim pri nadaljnjih kariernih odločitvah. 

Informiranje

O možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks idr. Predstavitve deficitarnih in perspektivnih  poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela. Osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.

Priložnostno je organizirano tudi na osnovnih in srednjih šolah ter na dogodkih, ki imajo poudarek na zaposlovanju, razvoju kariere in izobraževanju mladih.

                    

Razvijanje interesov mladih in spoznavanje sveta dela ter poklicev

Učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev, vključno s predstavitvami poklicev v realnem okolju. Spoznavanje poklicev tudi s pomočjo  obiskov delovnih mest, intervjujev zaposlenih, hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja podjetniških  idej, ipd.

Organizirano kot dodatne dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi) idr. 

Individualno karierno svetovanje s šolajočo mladino

Spodbuja mlade k spoznavanju sebe, prepoznavanju talentov, kariernih interesov in kompetenc za življenje ter delo. Mladim omogoča celovito podporo pri oblikovanju kariernih ciljev, tako glede izbire šolanja kot poklica.

Uporaba različnih orodij in vprašalnikov, med drugim tudi t.i. psihodiagnostičnih pripomočkov in pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

 

Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere mladih

Strokovne delavnice, motivacijska srečanja in predavanja za starše, s spoznavanjem kariernih orodij, izobraževalnih programov in poklicnih ter zaposlitvenih priložnosti na trgu dela, za zagotavljanje podpore staršem, saj so ključni pri raziskovanju in izbiri nadaljnje poklicne poti svojih otrok.

Organizirano npr. v okviru roditeljskih sestankov ali šolskih dni dejavnosti.

Promocija in krepitev sodelovanja deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije

Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in poklicev, strokovni ekskurziji v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s svetovalnimi/strokovnimi delavci na šolah z namenom razvoja, izmenjave in prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem/regionalnem nivoju.

 

Letak - OŠ >>>>>
Letak - Dijaki >>>>>
Brošura - Strokovni delavci >>>>>

FB  INSTA

 

KONTAKTI:

Kontakti-KCM

IN SITU

IN-SITU-RGB-logo-2

 

Naziv projekta: IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme
Project index number : CE1494
Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski razvojni regijski sklad

Gospodarska in finančna kriza pred desetletjem je za seboj pustila zelo pomembne socialne-ekonomske in demografske izzive. Še posebej nenehno naraščanje brezposelnosti, kar je pustilo kot rezultat povečanje revščine in socialne izključenosti in potrebo po nujnih trajnostnih rešitvah. V glavnem so prizadeti mlajši in starejši brezposelni (50+) ženske in moški.Vse partnerske regije imajo to „novo“ prikrajšano skupino – dolgotrajno brezposelne.

Socialne inovacije lahko zagotovijo odgovore, vendar primanjkuje strokovnega znanja in specializiranih storitev za podjetja in podpore v javnem in zasebnem sektorju. Primanjkuje tudi sredstev. Zato je cilj skupno razviti in izvajati prilagojene storitve za razvoj podjetij in shemo podpore za spodbujanje poslovnih storitev za prikrajšane skupine na trg dela s socialnimi inovacijami in novimi socialnimi podjetji.

Podjetja bodo rezultat posebej razvitih usposabljanj.Načrt bo imel v svojem osrednjem regionalnem trikotniku ključnih akterjev, ki prihajajo iz strokovne podpore, oskrbe in organizacij tretjega sektorja, socialne inovacije in podjetniške strokovnjake ter javne / zasebne pobude za financiranje. Oblikovan skupni trikotnik, bo omogočil nadnacionalni pristop k reševanju medgeneracijske brezposelnosti in socialne izključenosti.

Za dosego ciljev projekta, bomo izvedli pilotne ukrepe za preizkušanje in potrditev podporne sheme in strategije. To bo privedlo do trajnostnih shem v šestih regijah partnerskih držav.

Projekt bo združil mlajše in starejše (50+) brezposelne državljane, da se bodo lahko te dve generaciji učile drug od drugega z izmenjavo izkušenj, premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc. Tudi ključni igralci se bodo učili drug od drugega in tako bo potekal dinamičen proces izgradnje zmogljivosti na različnih ravneh. IN SITU bo v vseh pogledih učni projekt.

Trajanje: od 01.04.2019 do 31/03/2022

Spletna stran: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html 

Poročilo 1. fokusne skupine (Maribor, 26. september 2019)

Poročilo 2. fokusne skupine (Maribor, 11. marec 2020)

Partnerske organizacije:
Stadtschulrat für Wien – Vienna Board of Education (Avstrija)
Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija)
Regione del Veneto – Direzione Lavoro (Italija)
ENAIP Veneto Impresa Sociale (Italija)
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Nemčija)
Hochschule der Medien (Nemčija)
Grad Rijeka (Hrvaška)
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Hrvaška)
Województw o Śląskie (Poljska)
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Poljska)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Slovenija)
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija)

Ta projekt se izvaja v okviru programa INTERREG CENTRAL EUROPE, ki ga sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad.